تبلیغات چریکی (پارتیزانی)

تبلیغات چریکی بخشی از بازاریابی چریکی است که با هزینه کم، نتایج بزرگ بدست می آید.بازاریابی چریکی مثل موج سواری است. هنر شناخت موج ها و جریانات و استفاده هوشمندانه از آنها بخش اصلی بازاریابی چریکی است.
خلاقیت بخش مهم بعدی برای نتیجه گیری از این روش تبلیغاتی است.در واقع این روش جدید تبلیغات، وقتی استفاده میشود که بودجه تبلیغاتی سازمان ها زیاد نیست، ولی میخواهند نتیجه قابل توجهی بدست آورند و مقابل رقبای تجاری خود پیروز شوند.مانند جنگ های چریکی که مبارزان چریک توسط روش های غیرمتداول جنگی بر دشمن پیروز می شدند.

بازاریابی چریکی چیست

چند نمونه تبلیغات چریکی